Poučení o riziku společnosti UFX

VAROVÁNÍ PŘED RIZIKEM: CFD jsou pákové produkty, jejichž obchodování je spojeno s vysokou mírou rizika, které může mít za následek ztrátu celého vašeho kapitálu. Proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Neriskujte více, než jste ochotni ztratit, a dříve, než se rozhodnete pro obchodování, se ujistěte, zda rozumíte souvisejícím rizikům. Vezměte přitom v úvahu úroveň svých zkušeností a v případě potřeby vyhledejte nezávislé poradenství. Investiční poradenství striktně neposkytujeme.

Souhlasíte, že naše webové stránky budete používat na vlastní riziko. Toto Poučení o riziku je potřeba číst ve spojení s našimi Podmínkami a je nutné poznamenat, že není možné, aby zahrnovalo veškerá rizika a aspekty související s obchodováním s CFD. Proto je potřeba zajistit, aby vaše rozhodnutí bylo učiněno zasvěceně a informovaně. Přinejmenším byste měli vzít v úvahu následující:

Aniž by došlo k omezení předchozích ustanovení, finanční služby nabízené na těchto stránkách jsou vhodné pouze pro obchodníky, kteří si mohou dovolit přijít o všechny investované peníze a kteří si uvědomují rizika a mají zkušenosti s rizikem, které na sebe při pořizování a obchodování finančních kontraktů berou. Maximální ztráta, která může jakémukoli obchodníkovi vzniknout, odpovídá peněžní částce, kterou společnosti zaplatil za všechny obchody včetně poplatků za rolování (pokud platí u daného typu účtu).

Mezinárodní kurzy měn jsou velice kolísavé a velmi těžce předvídatelné. Vzhledem k takovéto volatilitě a spreadu, který naši poskytovatelé likvidity připočítávají ke všem kalkulacím a kvótám, nelze žádnou finanční smlouvu zakoupenou na našich webových stránkách nebo jinou službu na nich nabízenou považovat za bezpečný obchod.

Výpočet ceny, která má být zaplacena (nebo odškodného, které má být obdrženo) za finanční smlouvy obchodované na našich webových stránkách v okamžiku nákupu nebo prodeje dané finanční smlouvy, je určen našimi poskytovateli likvidity a je založen na dostupnosti tržních informací a komplexní aritmetické kalkulaci odvozené z nejlepších odhadů tržních cen, očekávané úrovně úrokových sazeb, nepřímo vyjádřených kolísavostí a dalších tržních podmínek. Hodnota vašich finančních smluv se může zvýšit nebo snížit v závislosti na tržních podmínkách a může být zesílena použitím finanční páky, což znamená, že relativně malý pohyb trhu může vést k proporcionálně mnohem většímu pohybu hodnoty vaší pozice.

Riziko převedení: Obchodovaný objem ovlivňuje výši poplatku za převedení. Čím větší je obchodovaný objem, tím vyšší bude i poplatek za převedení. U obchodníků, kteří drží pozice přes noc, může převedení zvýšit jejich obchodní náklady, když při tomto převedení budou platit, a může maximalizovat jejich zisky, když při něm budou vydělávat.

V závislosti na tržních podmínkách budou příkazy Stop Loss realizovány buď při dosažení zvoleného konkrétního směnného kurzu, kde se výše vypočítá automaticky, nebo zvolené velikosti ztráty, kde se pak automaticky vypočítá směnný kurz. Transakci této povahy je potřeba provést, jakmile se na elektronické obchodní platformě zobrazí konkrétní („indikativní“) směnný kurz, který je včetně našeho spreadu identický s vámi zadaným příkazem nebo vykazuje stejnou velikost ztráty, jakou jste stanovil/a. V případě, že nejsou k dispozici žádné informace z trhů, nebo za neobvyklých tržních podmínek, kdy nám naši poskytovatelé likvidity nepředávají cenu, může příkaz vrátit chybové hlášení a následně být zrušen.

Riziko likvidity: Riziko likvidity může ovlivnit vaši schopnost obchodovat. Některé finanční instrumenty nemusí být okamžitě likvidní (například v důsledku snížené poptávky) a pak se může stát, že klient nebude schopen tyto instrumenty prodat nebo nebude moci snadno získat informace o jejich hodnotě či o rozsahu souvisejících rizik.

Ceny finančních smluv (nebo částky odškodného) nabízené na elektronické obchodní platformě se mohou výrazně lišit od cen dostupných na primárních trzích, kde se s těmito smlouvami obchoduje. Každá finanční smlouva zakoupená obchodníkem prostřednictvím našich stránek představuje samostatnou smlouvu uzavíranou mezi tímto obchodníkem a jedním z našich poskytovatelů likvidity, není přenosná, převoditelná ani přiřaditelná žádné třetí straně. Společnost nezprostředkovává trh mezi obchodníky.

Na forexu termín skluz znamená rozdíl mezi očekávanou cenou obchodu a cenou, za kterou obchod ve skutečnosti proběhl.

Pokud je realizační cena lepší než cena požadovaná klientem, jedná se o „pozitivní skluz“. Pokud je naopak realizační cena horší než cena požadovaná klientem, jedná se o „negativní skluz“.

Vezměte prosím na vědomí, že „skluz“ je běžnou tržní praxí a že se jedná o pravidelný rys na devizových trzích za podmínek*, jako jsou likvidita či volatilita způsobená zveřejněním zpráv, ekonomickými událostmi nebo otevřením trhů, a proto není možné obchodování podle zpráv zaručit.

Je třeba poznamenat, že cena, za kterou je obchod realizován, se může za abnormálních tržních podmínek výrazně lišit od původní požadované ceny. K tomu může například dojít v následujících případech:

a) Při otevření trhů,

b) Při zveřejnění zpráv,

c) Ve volatilních obdobích, kdy se ceny mohou významně pohybovat nahoru nebo dolů a mohou se vzdalovat od deklarované ceny,

d) Při rychlých cenových pohybech, kdy cena stoupá nebo klesá v rámci jedné obchodní seance v takové míře, že podle pravidel příslušné burzy dojde k pozastavení či omezení obchodování,

e) V případě, že není k dispozici dostatečná likvidita k provedení specifického objemu za deklarovanou cenu

*Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam není úplný.

Můžeme vám zpřístupnit širokou škálu finančních informací, které shromažďujeme interně nebo získáváme od zástupců, dodavatelů nebo partnerů. Mezi tyto informace mimo jiné patří údaje z finančních trhů, kvóty, obchodní signály, zprávy, názory analytiků a výsledky průzkumů, grafy nebo data. Informace o trzích poskytované na našich webových stránkách nejsou investičními doporučeními. Tyto informace o trzích neschvalujeme ani nepodporujeme, poskytujeme vám je jen jako službu, která vám šetří práci. Portál UFX ani jeho poskytovatelé třetích stran nezaručují přesnost, aktuálnost, kompletnost ani správné uspořádání informací o trzích a rovněž nezaručují, že použitím či spolehnutím se na tyto informace o trzích dosáhnete nějakých výsledků. Informace o trzích se z mnoha důvodů, např. kvůli změnám tržních podmínek nebo ekonomické situace, mohou rychle stát nespolehlivými. Portál UFX ani poskytovatelé třetích stran nejsou povinni aktualizovat žádné údaje nebo názory obsažené v informacích o trzích. Informace o trzích můžeme kdykoli přestat poskytovat bez předchozího upozornění.

Souhlasíte, že ani společnost UFX, ani poskytovatelé třetích stran nebudou žádným způsobem zodpovědní za ukončení přerušení, zpoždění ani nepřesnost jakýchkoli tržních informací. Nebudete poskytovat odkazy na informace o trzích, redistribuovat je ani jejich redistribuci umožňovat, rovněž nebudete poskytovat k informacím o trzích přístup nikomu, kdo od nás neobdržel oprávnění tyto informace o trzích získávat.

V souladu s regulačními směrnicemi dodržujeme při manipulaci s finančními prostředky našich klientů ta nejpřísnější opatření. Pro více informací klikněte zde.

Riziko protistrany: Riziko, že se vaše protistrana dostane do platební neschopnosti a nebude schopna plnit své finanční závazky. Společnost uchovává peníze klientů na účtu, který je v souladu s platnými předpisy oddělen od peněz ostatních klientů i společnosti, což však nemusí zaručit stoprocentní ochranu.

Prominentní prohlášení, že jsou prostředky uchovávány u třetí strany: Snažíme se uchovávat peníze pouze u regulovaných finančních institucí v rámci EHP, které dodržují podobná pravidla týkající se peněz klientů jako naše společnost a které jsou pod dohledem regulačních orgánů rovnocenného postavení, jako jsou ty naše. Pokud budeme uchovávat peníze klientů mimo EHP, i když to je nepravděpodobné, právní a regulační řád týkající se dané banky nebo osoby bude odlišný od těchto řádů na Kypru a v případě insolvenčního řízení nebo jiného obdobného řízení spojeného s touto bankou nebo osobou budeme s vašimi penězi nakládat jiným způsobem, než kdyby byly vaše peníze v držení banky na účtu na Kypru.

Kryptoměny: Společnost může nabízet CFD s kryptoměnami jako podkladovými aktivy. Klienti obchodující s těmito kryptoměnovými CFD by měli mít na paměti, že tato aktiva se obchodují na neregulovaných digitálních burzách a podle směrnice MiFID (směrnice o trzích s finančními nástroji) nejsou považovány za finanční instrumenty.

Neexistuje žádný regulační rámec, který by tyto produkty řídil, jelikož spadají mimo dosah činností regulovaných směrnicí MiFID. Ceny se na základě rozhodnutí příslušné digitální burzy mohou kdykoli a bez předchozího upozornění měnit, což může vést k vyšší volatilitě než u finančních instrumentů, na které se vztahuje směrnice MiFID. Proto berete na vědomí, že při obchodování s kryptoměnovými CFD jste vystaveni vyššímu riziku ztráty kapitálu.

Změny cen a vysoká volatilita mohou vést k pozastavení obchodování na burzách nebo přerušení informačního toku a cenách a údajích o trhu. To může nepříznivě ovlivnit vaše otevřené pozice. Souhlasíte, že jakmile dojde k pokračování obchodování, vaše otevřené obchodní pozice budou naceněny podle poslední ceny, kterou jsme z digitální burzy obdrželi, a že může dojít k výskytu propadu ceny, který může negativně nebo pozitivně ovlivnit hodnotu CFD pozic. Pokud v obchodování nebude pokračovat, platnost vašeho příkazu může vypršet, aniž byste obdrželi novou cenu. Můžete zaznamenat výrazný zisk či ztráty.

Berete na vědomí, že kryptoměnové CFD jsou složitými produkty a pojí se s nimi vysoká míra rizika a volatility, které může vést ke značným ztrátám kapitálu. Obchodování s kryptoměnovými CFD nemusí být vhodné pro investory, kteří s tímto konkrétním produktem nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Proto byste si měli vždy plně uvědomovat a chápat konkrétní vlastnosti a rizika pojící se s virtuálními měnami, než s nimi budete obchodovat.

Kryptoměny, které nejsou instrumentem regulovaným směrnicí MiFID, vás neopravňují k ochraně Fondem pro odškodnění investorů.

Máte-li jakékoli stížnosti či spory týkající se kryptoměnových CFD, můžete je postoupit finančnímu ombudsmanovi Kyperské republiky.

Poplatek za převedení může u kryptoměn dosahovat až 0,5 %.

Limit páky je pro obchodování s kryptoměnovými CFD nastaven na 1:5.

Obchodováním s kryptoměnami berete na vědomí, že vám společnost na základě vlastního rozhodnutí může přidělit do uživatelské skupiny „Alpha Trader“. Více informací o této skupině viz část 24.8.

Na všechny tržní příkazy budou automaticky použity příkazy Stop Loss a Take Profit. Automatické příkazy Stop Loss a Take Profit budou automaticky nastaveny na původní požadavek obchodní marže, který byl použit k otevření tržního příkazu.

Předem nastavené příkazy Stop Loss a Take Profit může klient upravit pouze na hodnotu menší, než byla původní částka.

Například: pokud požadavek původní obchodní marže byl 100 USD, příkazy Stop Loss a Take Profit budou automaticky nastaveny na 100 USD nebo tržní hodnotu rovnou této částce. Poté si můžete příkazy Stop Loss a Take Profit upravit, ale nesmíte riskovat více, než byla prvotní částka požadavku marže. Tudíž bude možný příkaz Stop Loss anebo Take Profit o hodnotě 50 USD, ale příkaz Stop Loss nebo Take Profit o hodnotě 150 USD už nikoli.

Tento mechanismus se vztahuje pouze na kryptoměny.