Stream technologie MassInsights™

Unikátní obchodní technologie spole?nosti UFX, která nabízí živý p?enos událostí na trhu a agregovaného chování obchodník?.

Vyzkoušejte technologii ?MassInsights™ nyní

 

Prvky streamu technologie MassInsights™

Sledování trend?

Tato funkce v reálném ?ase zaznamenává významné trendy NÁKUPU ?i PRODEJE ur?itého aktiva a zobrazuje je ve streamu technologie MassInsights™.

Oto?ení

Tato funkce se zobrazí ve streamu technologie Mass Insights™, když ur?ité aktivum náhle zm?ní sv?j sm?r.

Zaznamenána volatilita

Tato funkce se zobrazí v okamžiku, kdy systém zaznamená rychlý NÁKUP/PRODEJ konkrétního aktiva. Tato aktiva bývají volatiln?jší a vykazují ost?ejší a v?tší pohyby na trhu.

Nár?st otev?ených pozic

Tato funkce se zobrazí ve streamu technologie MassInsights™, když se neobvykle vysoký po?et obchodník? rozhodne otev?ít obchodní pozice pro konkrétní aktivum

Nár?st objemu

Nár?st objemu se zobrazuje u aktiv s neobvykle vysokým nár?stem celkového obchodovaného objemu.

Roste

Tato funkce se zobrazí, když se sm?r pohybu konkrétního aktiva oto?í nahoru (tzn., když p?ejde do rostoucího trendu).

Klesá

Tato funkce je v podstat? opakem funkce „Roste“. Stream technologie MassInsights™ zobrazí u ur?itého aktiva funkci „Klesá“, když se toto aktivum pohybuje sm?rem dol? (když se nachází v klesajícím trendu).

Kalendá? finan?ních událostí

Sou?ástí streamu technologie MassInsights™ jsou také upozorn?ní na pravidelné ekonomické události, díky ?emuž jste neustále informováni o významných finan?ních zprávách a oznámeních.

Novinky z trhu

Stream technologie MassInsights™ Stream vás také upozorní na významné novinky a aktuální události na trhu v okamžiku, kdy se odehrají, díky ?emuž jste neustále informováni o d?ní na obchodních a finan?ních trzích.

 

Vyzkoušejte technologii ?MassInsights™ nyní