UFX:n riskivaroituslausunto

RISKIVAROITUS: CFD:t ovat velkarahoitettuja tuotteita, joihin liittyy suuri riski ja jotka voivat johtaa koko pääoman menettämiseen. Ne eivät siten sovellu kaikille sijoittajille. Asiakkaan ei tule sijoittaa enempää kuin on valmis menettämään. Ennen sijoituspäätöstä asiakkaan on varmistuttava riskeistä, huomioitava kokemustasonsa ja pyydettävä tarvittaessa neuvoja riippumattomalta taholta. Me ehdottomasti emme tarjoa sijoitusneuvontaa.

Asiakas sitoutuu käyttämään sivusto(j)amme omalla vastuullaan. Tämä riskivaroituslausunto tulee lukea yhdessä käyttöehtojemme kanssa, ja on huomattava, että kaikkien CFD-kaupankäyntiin liittyvien riskien ja näkökohtien kuvaileminen tässä lausunnossa ei ole mahdollista. Asiakkaan on siksi tehtävä päätöksensä valistuneesti ja tietoon perustuen, mutta vähintään seuraavat seikat tulee huomioida:

Edellä mainittua rajoittamatta näillä sivuilla tarjottavat rahoituspalvelut soveltuvat ainoastaan sijoittajille, jotka pystyvät kestämään sijoittamiensa varojen mahdollisen menettämisen ja ymmärtävät riskit ja joilla on kokemusta rahoitussopimusten hankinnasta sekä kaupankäynnistä niillä. Sijoittaja voi enimmillään menettää yritykselle maksamansa kokonaissumman sekä kaikista kaupoista maksetut jälleenrahoitusmaksut (tilityypistä riippuen).

Kansainväliset valuuttahinnat ovat erittäin epävakaita ja niitä on hyvin vaikea ennustaa. Tämän volatiliteetin sekä likviditeetin tarjoajiemme kaikkiin laskelmiin ja kauppoihin lisäämän spreadin vuoksi mitään sivusto(i)ltamme ostettua rahoitussopimusta tai muuta palvelua ei voida pitää turvallisena kauppana.

Sivusto(i)llamme tehdyistä rahoitussopimuksista maksettavan hinnan (tai vastaanotettavan maksun) laskevat likviditeetin tarjoajamme. Se perustuu saatavilla oleviin markkinatietoihin ja monimutkaiseen aritmeettiseen laskelmaan, joka johdetaan arvioiduista markkinahinnoista, odotettavissa olevasta korkotasosta, epäsuorista volatiliteeteista ja muista markkinaolosuhteista. Asiakkaan rahoitussopimusten arvo voi nousta tai laskea markkinaolosuhteiden myötä. Velkavivun käyttö voi vahvistaa nousua tai laskua, koska suhteellisen pieni markkinaliike saattaa johtaa suhteellisesti paljon suurempaan muutokseen position arvossa.

Jälleenrahoitusriski: Kaupankäyntimäärät vaikuttavat jälleenrahoitusmaksun suuruuteen: mitä suurempi määrä kauppaa, sitä suurempi jälleenrahoitusmaksu. Jos sijoittaja pitää positioita auki yön yli, jälleenrahoitus voi lisätä kaupankäyntikuluja silloin, kun siitä maksetaan, mutta se voi maksimoida hyvityksen silloin, kun sillä ansaitaan.

Tappionpysäytystoimeksianto toteutetaan markkinaolosuhteista riippuen joko asiakkaan valitseman tarkan vaihtokurssin mukaan, jolloin summa lasketaan automaattisesti, tai asiakkaan valitseman tarkan tappiosumman mukaan, jolloin valuuttakurssi lasketaan sen mukaan. Tällainen tapahtuma toteutetaan heti, kun selvästi erottuva (”ohjeellinen”) vaihtokurssi löytyy sähköisestä kaupankäyntiympäristöstä. Spreadimme mukaan lukien se on joko sama kuin asiakkaan antama toimeksianto tai yhtä kuin asiakkaan ilmoittama tappiosumma. Jos markkinatietoja ei ole saatavilla, tai jos markkinaolosuhteet ovat epätavalliset emmekä saa hintaa likviditeetin tarjoajiltamme, toimeksianto voi tuottaa virheilmoituksen ja se voidaan peruuttaa.

Likviditeettiriski: Likviditeettiriski voi vaikuttaa asiakkaan kykyyn käydä kauppaa. Jotkin rahoitusvälineet eivät välttämättä ole välittömästi likvidejä esimerkiksi pienentyneen kysynnän vuoksi. Tällöin asiakas ei ehkä pysty myymään niitä, tai rahoitusvälineiden arvosta tai niihin liittyvien riskien laajuudesta voi olla vaikeaa saada tietoa.

Sähköisen kaupankäyntiympäristön tarjoamat rahoitussopimushinnat (tai takaisinmaksusummat) voivat poiketa huomattavasti kyseisten sopimusten päämarkkinoiden hinnoista. Jokainen rahoitussopimus, jonka sijoittaja ostaa sivusto(i)ltamme, on kyseisen asiakkaan ja likviditeetin tarjoajamme välinen yksilöllinen sopimus. Sitä ei voida siirtää, neuvotella uudelleen tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Yhtiö ei tarjoa sijoittajien välistä markkinapaikkaa.

Valuuttakaupassa hintaliukumalla tarkoitetaan kaupan hintaodotuksen ja kaupan toteutuneen hinnan välistä eroa.

Jos toteutunut hinta on parempi kuin asiakkaan pyytämä hinta, kyseessä on ’positiivinen hintaliukuma’. Jos toteutunut hinta on huonompi kuin asiakkaan pyytämä hinta, kyseessä on vastaavasti ’negatiivinen hintaliukuma’.

Huomioi, että hintaliukuma (slippage) on tavanomaista markkinakäytäntöä ja normaali piirre valuuttamarkkinoilla sellaisissa olosuhteissa* kuten epälikvidisyys ja volatiliteetti, jotka johtuvat uutisilmoituksista, talouden tapahtumista ja markkinoiden avautumisista. Kaupankäyntiä uutisten mukaan ei siten voida taata.

On huomattava, että kaupan toteutunut hinta voi poiketa huomattavasti alkuperäisestä pyyntihinnasta poikkeavissa markkinaolosuhteissa. Näin voi käydä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

a) markkinoiden avautumisaikoihin,
b) uutisten aikoihin,
c) epävakaina aikoina, jolloin hinnat voivat liikkua huomattavasti ilmoitetun hinnan yli tai ali,
d) kun hinta muuttuu nopeasti: jos hinta nousee tai laskee yhden pörssipäivän aikana siinä määrin, että kaupankäynti keskeytetään tai sitä rajoitetaan kyseisen pörssin sääntöjen mukaisesti,
e) jos tietyn volyymin toteuttamiseen ilmoitetulla hinnalla ei ole riittävästi likviditeettiä.

*Huomaa, että tämä ei ole täydellinen luettelo mainitunlaisista olosuhteista.

Saatamme tarjota laajan valikoiman taloudellista tietoa, joka tuotetaan sisäisesti tai hankitaan välittäjiltä, myyjiltä tai kumppaneilta. Tähän sisältyvät esimerkiksi rahoitusmarkkinatiedot, kaupankäyntisignaalit, uutiset, analyytikkolausunnot sekä tutkimusraportit, -kaaviot tai -tiedot. Sivusto(i)llamme tarjottuja markkinatietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Me emme suosittele tai hyväksy markkinatietoja, vaan tarjoamme ne ainoastaan lisäpalveluna. UFX ja sen kolmannen osapuolen palveluntarjoajat eivät takaa markkinatietojen tarkkuutta, ajantasaisuutta, täydellisyyttä tai oikeaa järjestystä eivätkä myöskään mitään tuloksia niiden käytöstä. Markkinatiedot voivat nopeasti muuttua epäluotettaviksi eri syistä, esimerkiksi markkina- tai taloudellisten olosuhteiden muuttuessa. UFX tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajat eivät ole velvollisia päivittämään mitään markkinatietojen sisältämiä tietoja tai mielipiteitä. Voimme myös lopettaa markkinatiedon tarjoamisen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Asiakas hyväksyy, että UFX tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajat eivät ole millään tavalla vastuussa markkinatietojen päättymisestä, keskeytyksestä, viivästyksestä tai virheellisyydestä. Asiakas ei täsmälinkitä, levitä tai edesauta markkinatiedon eteenpäin jakamista. Asiakas ei myöskään tarjoa pääsyä markkinatietoihin tahoille, joita emme ole valtuuttaneet vastaanottamaan markkinatietoja.

Me noudatamme tiukkoja määräyksiä käsitellessämme asiakkaidemme varoja. Saat lisätietoja napsauttamalla tästä.

Vastapuoliriski: Tällä tarkoitetaan riskiä siitä, että asiakkaan vastapuoli laiminlyö taloudelliset velvoitteensa. Yhtiö säilyttää asiakkaan varoja tilillä, joka on erotettu muiden asiakkaiden ja yhtiön varoista voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan välttämättä takaa täydellistä suojaa.

Julkilausuma varojen säilyttämisestä kolmannen osapuolen tilillä: Pyrimme säilyttämään asiakasvaroja vain ETA:n sääntelemissä rahalaitoksissa, jotka soveltavat samanlaisia asiakasvaroja koskevia sääntöjä kuin yhtiömme ja joilla on tasoltaan samanlaiset sääntelyviranomaiset kuin itsellämme. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että me pidämme asiakasvaroja ETA:n ulkopuolella, tällaiseen pankkiin tai henkilöön sovellettava oikeus- ja sääntelyjärjestelmä poikkeaa Kyproksella sovellettavasta järjestelmästä. Kyseisen pankin tai henkilön maksukyvyttömyystilanteessa tai muissa vastaavissa menettelyissä asiakkaan varoja saatetaan kohdella eri tavoin kuin jos varat olisivat pankkitilillä Kyproksella.

Kryptovaluutat: Yhtiö saattaa tarjota hinnanerosopimuksia (CFD), joiden kohde-etuudet ovat kryptovaluuttoja. Kryptovaluutta-CFD:illä kauppaa käyvien asiakkaiden tulee tiedostaa, että näillä omaisuuserillä käydään kauppaa sääntelemättömissä digitaalisissa pörsseissä ja että rahoitusmarkkinadirektiivissä (MiFID) niitä ei lasketa rahoitusvälineiksi.

Näitä tuotteita koskevia erityisiä EU-säännöksiä ei ole, koska ne ei eivät kuulu rahoitusmarkkinadirektiivin sääntelemien toimintojen piiriin. Hintasyötteet voivat muuttua asianomaisen digitaalipörssin päätöksestä milloin vain ilman varoitusta, mikä voi johtaa epävakaampiin hintoihin kuin rahoitusmarkkinadirektiivin tunnustamien rahoitusvälineiden tapauksissa. Näin ollen tiedostat, että pääoman menetyksen riskisi on suurempi, kun käyt kauppaa kryptovaluutta-CFD:illä.

Hinnanmuutokset ja suuri volatiliteetti voivat johtaa kaupankäynnin keskeyttämiseen pörsseissä tai katkokseen hinta- ja markkinatietojen syötteessä. Tämä voi vaikuttaa kielteisesti avoimiin positioihisi. Hyväksyt, että jos ja kun kaupankäynti jatkuu, avoimet positiosi hinnoitellaan viimeisimmän digitaalipörssistä saamamme hinnan mukaan. Hyväksyt, että jos kurssieroa on, se voi vaikuttaa CFD-positioidesi arvoon joko myönteisesti tai kielteisesti. Jos kaupankäynti ei jatku, toimeksiantosi voi erääntyä ilman uutta hintaa. Voittosi tai menetyksesi voivat olla huomattavia.

Ymmärrät, että kryptovaluutta-CFD:t ovat monimutkaisia tuotteita, joiden korkea riskitaso ja suuri volatiliteetti voivat johtaa merkittäviin menetyksiin. Kaupankäynti kryptovaluutta-CFD:illä ei välttämättä sovi sijoittajille, joilla ei ole tarvittavaa tietoutta ja asiantuntemusta tästä nimenomaisesta tuotteesta. Sinun on aina tiedostettava ja ymmärrettävä täysin virtuaalivaluuttojen erityispiirteet ja niihin liittyvät riskit ennen kaupankäyntiä niillä.

Koska kryptovaluutat eivät ole rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisia rahoitusvälineitä, sijoittajien korvausrahasto (ICF) ei tarjoa niiden osalta mitään suojaa.

Jos haluat valittaa tai ilmaista erimielisyytesi mistään kryptovaluutta-CFD:itä koskevasta asiasta, Kyproksen rahoitusalan oikeusasiamies ei käsittele asiaasi.

Kryptovaluuttakulujen jälleenrahoitusmaksu on enintään 0,5 %.

Kryptovaluutta-CFD-kaupan vipuraja on korkeintaan 1:5.

Käymällä kauppaa kryptovaluutoilla hyväksyt, että yhtiö voi omalla päätöksellään liittää sinut Alpha Traders -ryhmään. Lisätietoa Alpha Groupista löytyy osiosta 24.8.

Tappionpysäytys- ja voiton kotiutus -toimeksianto asetetaan automaattisesti kaikkien markkinatoimeksiantojen yhteydessä. Automaattiset tappionpysäytys- ja voiton kotiutus -toimeksiannot asetetaan oletuksena samaan arvoon kuin markkinatoimeksiannon avauksessa käytetty alkumarginaali.

Asiakas voi muokata valmiiksi asetettuja tappionpysäytys -ja voiton kotiutus -toimeksiantoja ainoastaan alkusummaa pienemmiksi.

Esimerkiksi: jos kaupan alkumarginaali oli 100 $, tappionpysäytys -ja voiton kotiutus -toimeksiantojen arvoksi asetetaan automaattisesti 100 $ tai vastaava summa markkinahinnassa. Voit sen jälkeen muokata tappionpysäytys- ja voiton kotiutus -toimeksiantoja, mutta et voi riskeerata enempää kuin avauksessa käytetyn alkumarginaalin verran. Tämä tarkoittaa, että 50 $ tappionpysäytys- ja voiton kotiutus -toimeksianto ovat mahdollisia, mutta 150 $ toimeksiannot eivät ole.

Tämä ominaisuus pätee ainoastaan kryptovaluuttakaupoissa.