UFX Risicoverklaring

RISICOMEDEDELING: CFD’s zijn speculatieve producten met een hoog risiconiveau die kunnen resulteren in het verlies van al uw kapitaal, en zijn om die reden niet voor iedereen geschikt. U zou niet meer moeten riskeren dan dat wat u bereid bent te verliezen. and before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved, take the level of your experience into consideration and Vraag onafhankelijk advies indien nodig. Wij bieden absoluut geen investeringsadvies.

U gaat ermee akkoord om onze site(s) op eigen risico te gebruiken. Deze risicoverklaring dient tezamen met onze Algemene Voorwaarden gelezen te worden en men dient er rekening mee te houden dat het niet mogelijk is om alle risico’s en aspecten die betrekking hebben op het handelen in CFD’s in deze risicoverklaring op te nemen. Daarom moet u ervoor zorgen dat u uw beslissingen neemt op een goed overwogen en geïnformeerde basis, maar u dient ten minste het volgende in overweging te nemen:

Zonder het voorgaande te beperken, zijn de financiële diensten op deze site enkel geschikt voor handelaren die in staat zijn om het eventuele verlies van al hun geïnvesteerde geld te dragen, die de risico’s begrijpen, en ervaring hebben met betrekking tot het nemen van risico’s die zijn verbonden aan het verwerven en handelen in financiële contracten. Het maximale verlies dat door een handelaar kan worden geleden is de hoeveelheid geld die door hem/haar aan de Vennootschap betaald is, met inbegrip van rolling fees (indien van toepassing voor het accounttype in kwestie) voor alle deals.

Internationale valutaparen zijn zeer volatiel en het is lastig om hier voorspellingen over te doen. Als gevolg van dergelijke volatiliteit en in aanvulling op de spreads die door onze liquidity provider(s) aan alle berekeningen en quotes toevoegt, kan geen enkel financieel contract of andere dienst die op onze site(s) gekocht is, als veilige transactie worden gezien.

De berekening van de prijs die moet worden betaald (of de te ontvangen uitbetaling) voor de financiële contracten die verhandeld worden op onze site(s) op het moment dat een financieel contract wordt gekocht of verkocht, wordt aan ons geleverd door onze liquidity provider, en is gebaseerd op de beschikbaarheid van marktinformatie en een complexe wiskundige berekening die afgeleid is van de best mogelijke schattingen van de marktprijzen, het verwachte renteniveau, de impliciete volatiliteit en andere marktomstandigheden. De waarde van uw financiële contracten kan stijgen of dalen op basis van de marktomstandigheden en kan worden versterkt door het gebruik van leverage, wat betekent dat een relatief kleine marktbeweging kan leiden tot een verhoudingsgewijs veel grotere verandering van de waarde van uw positie.

Rollover-risico: handelsvolumes zijn van invloed op het bedrag van de rollover fee; hoe groter het verhandelde volume, hoe groter de rollover fee. Voor handelaren die ‘s nachts posities open houden kan rollover leiden tot hogere transactiekosten wanneer men ten gevolge van de rollover dient te betalen, maar het kan tevens leiden tot een maximalisering van winst wanneer men als gevolg van de rollover verdient.

Afhankelijk van marktomstandigheden worden stop-loss orders uitgevoerd hetzij op de exacte wisselkoers die door u gekozen is, in welk geval het bedrag automatisch zal worden berekend, of op het exacte bedrag van het door u gekozen verlies, in welk geval de koers dienovereenkomstig berekend zal worden. Een transactie van dergelijke aard zal worden uitgevoerd zodra de onderscheidende (indicatieve) wisselkoers op het elektronische handelsplatform gevonden is, die (met inbegrip van onze spread) ofwel identiek is aan het door u geplaatste order, of wijst op een identieke hoeveelheid verlies ten opzichte van het door u verklaarde verlies. In het geval dat er geen marktinformatie beschikbaar is, of wanneer onder abnormale marktomstandigheden onze liquidity provider(s) geen prijs aan ons kan overdragen, is het mogelijk dat de order tot een foutmelding leidt, en daardoor mogelijk wordt geannuleerd.

Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico kan van invloed zijn op uw capaciteit om te handelen. Het kan voorkomen dat bepaalde financiële instrumenten niet direct liquide zijn, bijvoorbeeld vanwege weinig vraag, en de klant kan mogelijk niet in staat zijn om deze makkelijk te verkopen, of om eenvoudig informatie te verkrijgen over de waarde van deze financiële instrumenten, of de omvang van de daaraan verbonden risico’s.

De prijzen van financiële contracten (of uitbetalingsbedragen) aangeboden op het elektronische handelsplatform kunnen aanzienlijk verschillen van de prijzen in de primaire markten waar dergelijke contracten worden verhandeld. Elk financieel contract dat wordt gekocht door een handelaar via deze site is een individuele overeenkomst tussen de klant en een van onze liquiditeitsleveranciers, en is niet overdraagbaar, onderhandelbaar of toewijsbaar aan of met een derde partij. Het bedrijf biedt geen onderliggende of tussenliggende markt aan voor handelaars.

In Forex refereert de term slippage aan het verschil tussen de verwachte prijs van een transactie, en de prijs waar de transactie daadwerkelijk voor wordt uitgevoerd.

Indien de uitvoeringsprijs beter is dan de door de klant aangevraagde prijs, wordt dit aangeduid als ‘positieve slippage’. In tegenstelling, als de uitvoeringsprijs slechter is dan de door de klant aangevraagde prijs wordt dit aangeduid als ‘negatieve slippage’.

Houd er rekening mee dat ‘slippage’ een normale marktpraktijk is en een vast onderdeel van valutamarkten. Het is onderhevig aan bepaalde voorwaarden* zoals liquiditeit en volatiliteit als gevolg van nieuwsberichten, economische ontwikkelingen en marktopeningen, dus handelen in overeenstemming met de laatste persberichten is niet altijd mogelijk.

Houd er tevens rekening mee dat de prijs waartegen een transactie wordt uitgevoerd aanzienlijk kan afwijken van de gevraagde prijs, onder abnormale marktomstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld onder de volgende omstandigheden plaatsvinden:

a)    Wanneer de markt wordt geopend,

b)    Tijdens het nieuws,

c)    Tijdens volatiele perioden waarin de prijzen aanzienlijk kunnen stijgen of dalen gezien de normale aangegeven prijs,

d)    Wanneer de prijs in rap tempo varieert, zodanig dat volgens de regels van de betreffende beurs, handel wordt opgeschort of beperkt,

e)    Indien er onvoldoende liquiditeit is voor de uitvoering van het specifiek volume tegen de aangegeven prijs

*N.B. dit is geen volledige lijst.

We kunnen een breed scala aan financiële informatie beschikbaar maken die intern wordt gegenereerd, of verkregen wordt van makelaars, leveranciers of partners. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, financiële marktgegevens, quotes, handelssignalen, nieuws, analist adviezen en onderzoeksrapporten, grafieken of gegevens. Marktinformatie op onze site(s) is niet bedoeld als investeringsadvies. Wij onderschrijven de marktinformatie niet en keuren deze ook niet goed, en wij maken het enkel beschikbaar voor u als een service voor uw eigen gemak. UFX en diens derde partijen staan niet in voor de juistheid, tijdigheid, volledigheid of de directe volgorde van de markinformatie, en garandeert geen resultaten uit uw gebruik van of vertrouwen op de marktinformatie. Marktinformatie kan snel en om verschillende redenen onbetrouwbaar worden, bijvoorbeeld door wijzigingen in marktomstandigheden of economische omstandigheden. Noch UFX noch de derde partijen zijn verplicht om informatie of meningen in de markt informatie bij te werken, en we kunnen stoppen met het aanbieden van marktinformatie op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

U gaat ermee akkoord dat noch UFX noch de derde partijen aansprakelijk zullen zijn op welke manier dan ook voor de beëindiging, onderbreking, vertraging of onnauwkeurigheid van marktinformatie. U zult de marktinformatie niet ‘deep-linken’, herverdelen of herverdeling van marktinformatie vergemakkelijken, noch zal u toegang tot marktinformatie verstrekken aan eenieder die niet door UFX is gemachtigd om marktinformatie te ontvangen.

In overeenstemming met regelgevende richtlijnen houden we ons aan strenge regels met betrekking tot het omgaan met geld van onze klanten. Om meer te weten te komen kunt u hier klikken.

Risico tegenpartij: Dit is het risico dat uw tegenpartij in ernstige financiële problemen komt of failliet gaat, en niet in staat is aan diens financiële verplichtingen te voldoen. De Vennootschap behoudt het geld van de klant op een rekening die gescheiden is van de rekeningen van andere klanten en van de Vennootschap zelf, in overeenstemmming met de geldende regelgeving, maar dit is geen garantie voor volledige bescherming.

Al het geld dat voor onze klanten wordt bewaard, zal in één of meer gescheiden rekeningen worden bewaard bij een instelling binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER), gescheiden van het geld van het bedrijf. Het geld van de klant zal worden gecombineerd met het geld van andere klanten (in de ‘Omnibusrekening’). Een klant kan echter wel aanspraak maken op een overeenkomstig bedrag in de omnibusrekening. Over het algemeen geldt dat rekeningen die bij instellingen geregistreerd staan, inclusief omnibusrekeningen, verschillende risico’s lopen, waaronder het potentiële risico om als één (1) rekening behandeld te worden, indien de instelling in gebreke blijft. In het geval dat de solvabiliteit van de instelling die het bedrijf gebruikt om diens geld te houden geheel of gedeeltelijk in het gedrang komt, draagt u het verlies, niet wij. In het geval dat een dergelijke instelling in gebreke blijft, zal de klant geen zaak tegen het bedrijf aanspannen. Het bedrijf is lid van een ‘Fonds Beleggerscompensatie voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Fonds Beleggerscompensatie op onze website.

Verklaring that fondsen door derde partijen in bewaring worden genomen: Wij streven ernaar om uw geld alleen in bewaring te stellen bij financiële instellingen die door de EER gereguleerd zijn, en die dezelfde regels hebben en hanteren als wij inzake de omgang met geld van klanten, en waarop wordt toegezien door regelgevende autoriteiten met een gelijkwaardige status als die waar wij aan onderhevig zijn. In het onwaarschijnlijke geval dat wij het geld van onze klanten buiten de EER bewaren, zal de wetgeving en regelgeving die van toepassing is op een dergelijke bank anders zijn dan de wet- en regelgeving van Cyprus, en in het geval van onvermogen of andere rechtsvervolgingen met betrekking tot die bank of persoon, is er een mogelijkheid dat er anders met uw geld zal worden omgegaan dan wanneer het geld bij een Cypriotische bankinstelling zou worden bewaard.