UFX risikoerklæring

RISIKOADVARSEL: CFD-er er belåningsprodukter som innebærer en høy grad av risiko og som kan medføre at du taper alle pengene dine. De er derfor ikke egnet for alle investorer. Du bør ikke satse mer enn du er forberedt på å tape. Og før du bestemmer deg for å handle må du sørge for at du forstår hvilken risiko det innebærer. Du må også ta hensyn til ditt eget erfaringsnivå og be om uavhengige råd, om nødvendig. Vi gir på ingen måte investeringsråd.

Du samtykker i å bruke nettstedene våre på egen risiko. Denne risikoerklæringen bør leses sammen med våre brukervilkår og du bør merke deg at informasjonen ikke kan inneholde alle risikofaktorer og mulige situasjoner og utfall som kan oppstå som følge av handel med CFD-er. Derfor må du sørge for at beslutningen din fattes på bakgrunn av god informasjon og opplæring. Som et minimum må du ta hensyn til følgende:

Uten å begrense det ovennevnte, er finanstjenstene på dette nettstedet kun passende for tradere som har råd til å tape alle pengene de har investert, som forstår risikoen det medfører og som har erfaring med risikoen som anskaffelse av og handel med finanskontrakter innebærer. Det maksimale tapet som en trader kan utsettes for, tilsvarer beløpet han eller hun betalte inn til selskapet, inkludert rolling-gebyrer (hvis aktuelt for kontotypen) for alle handler.

Internasjonale valutakurser er svært volatile og vanskelige å forutsi. På grunn av denne volatiliteten i markedet, i tillegg til spreaden som likviditetstilbyderne våre legger til alle utregninger og kurser, kan ingen finanskontrakter som kjøpes eller andre tjenester som tilbys på nettstedene våre anses som sikre handler.

Våre likviditetstilbydere gir oss beregningen av prisen som skal betales (eller utbetalingen som skal mottas) for finanskontrakter som handles på våre nettsteder, på det tidspunktet en finanskontrakt kjøpes eller selges. Beregningene avhenger av tilgjengelig markedsinformasjon og en komplisert matematisk utregning, basert på de beste estimater når det gjelder markedsprisene, forventede rentesatser, implisitt volatilitet og andre markedsforhold. Verdien av finanskontraktene dine kan stige eller synke, basert på markedsforhold, og den kan forsterkes som følge av bruk av belåning. Det betyr at en relativt liten bevegelse i markedet kan føre til en forholdsmessig mye større bevegelse i verdien av posisjonen din.

Rollover risiko: Handelsvolumer påvirker størrelsen på rollover gebyret – jo større handelsvolumet er, desto større blir rollover gebyret. For tradere som holder på posisjoner over natten, kan rollover-gebyret øke handelskostnadene dine når du betaler for rollover, og maksimere kreditten din når du tjener på rollover.

Avhengig av markedsforholdene skal stopp-tap-ordre enten utføres for den nøyaktige vekslingskursen du har valgt – i så fall vil beløpet beregnes automatisk – eller det nøyaktige tapsbeløpet du har valgt – i så fall beregnes vekslingskursen deretter. Transaksjoner av slik art skal utføres så snart den særskilte («indikative») vekslingskursen er funnet på den elektroniske handelsplattformen som, inkludert vår spread, enten er identisk med ordren du ga oss eller indikerer et tap tilsvarende beløpet du anga. Dersom det ikke finnes tilgjengelig markedsinformasjon, eller under uvanlige markedsforhold når våre likviditetstilbydere ikke sender en kurs til oss, kan ordren vise en feilmelding og risikere å bli avbrutt.

Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko kan påvirke din evne til å handle. Enkelte finansobjekter blir ikke umiddelbart likvide på grunn av, for eksempel, redusert etterspørsel – og kunden vil ikke nødvendigvis kunne selge dem eller på en enkel måte innhente informasjon om verdien av disse finansobjektene eller graden av tilknyttet risiko.

Finanskontrakt kursene (eller utbetalingsbeløpene) som tilbys i den elektroniske handelsplattformen kan være ganske forskjellige fra prisene som er tilgjengelige i markedene der disse kontraktene i hovedsak omsettes. Hver finanskontrakt som kjøpes av en trader via nettstedene våre er en individuell avtale, inngått mellom kunden og en av våre likviditetstilbydere, og kan ikke overføres, forhandles om eller videreføres til eller med en tredjepart. Selskapet skaper ikke et marked blant eller mellom tradere.

I valutahandel betyr tilbakegang forskjellen mellom prisen du forventet for en handel og prisen handelen faktisk utføres for. Hvis utførselsesprisen er bedre enn prisen kunden ba om, kalles dette «positiv tilbakegang». Hvis utførselsesprisen, i motsetning, er dårligere enn prisen kunden ba om, kalles dette «negativ tilbakegang».

Merk at tilbakegang er en vanlig markedspraksis og et vanlig innslag i valutamarkedene under forhold som for eksempel manglende likviditet og volatilitet som skyldes nyheter, økonomiske hendelser og markedsåpninger. Derfor kan ikke handel i henhold til nyheter garanteres.

Merk at prisen som handelen utføres på kan være betydelig forskjellig fra prisen som opprinnelig ble forespurt, dersom markedstilstanden er uvanlig. Dette kan forekomme f.eks. i følgende tilfeller:

a) Når markedet åpner,
b) Når nyheter slippes,
c) I perioder med stor volatilitet, der kursene beveger seg mye opp eller ned, og bort fra den erklærte prisen,
d) Når det forekommer raske kursbevegelser, hvis prisen stiger eller synker i én handelsøkt, i slik grad at børsreglene på den aktuelle børsen krever at handel opphører eller begrenses midlertidig,
e) Hvis det ikke er nok likviditet til å utføre det spesifikke volumet til den erklærte prisen.

*Vær oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste.

Vi kan gjøre et stort utvalg av finansinformasjon tilgjengelig for deg, utviklet internt eller hentet fra representanter, forhandlere eller samarbeidspartnere. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, finansmarkedsdata, pristilbud, handelssignaler, nyheter, analytikeres meninger og forskningsrapporter, grafer eller data. Markedsinformasjon som gis på nettstedene våre er ikke ment å brukes som investeringsråd. Vi verken går god for eller godkjenner markedsinformasjonen og vi gjør den tilgjengelig for deg utelukkende som en tjeneste, til fordel for deg. UFX og våre tredjepartsleverandører garanterer ikke nøyaktigheten, betimeligheten, fullstendigheten eller riktig rekkefølge av markedsinformasjon, og vi garanterer heller ikke noen som helst resultater som følge av at din bruk eller avhengighet av denne markedsinformasjonen. Markedsinformasjon kan fort bli upålitelig av mange årsaker, for eksempel endringer i markedets tilstand eller økonomiske omstendigheter. Verken UFX eller tredjepartsleverandører er pålagt å oppdatere informasjon eller meninger som finnes i markedsinformasjonen og vi kan når som helst og uten forvarsel slutte å tilby markedsinformasjon.

Du samtykker i at verken UFX eller tredjepartsleverandører skal være ansvarlig på noen som helst måte for avsluttet, avbrutt, forsinket eller feilaktig markedsinformasjon. Du vil ikke «dyplenke», redistribuere eller legge til rette for redistribusjon av markedsinformasjon, ei heller gi tilgang til markedsinformasjon til personer som ikke har autorisasjon fra oss til å motta markedsinformasjon.

I henhold til regulatoriske retningslinjer følger vi strenge regler for håndtering av kundenes penger. Du finner mer informasjon her.

Motpartsrisiko: Risikoen for at motparten ikke kan overholde sine økonomiske plikter. Selskapet holder kundenes penger på en konto som er adskilt fra andre kunders og selskapets penger, i samsvar med gjeldende regler. Dette betyr forøvrig ikke at de er helt sikre.

Eventuelle penger som holdes på vegne av våre kunder, blir oppbevart i en eller flere segregerte kontoer hos en institusjon innenfor eller utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og adskilt fra Firmaets penger. Kundens penger vil bli slått sammen med penger som tilhører andre klienter på en ‘Omnibus konto’. En kundes krav kan være på klientpengene på omnibus kontoen. Generelt sett innebærer kontoer som holdes hos finansinstitusjoner, inkludert omnibus kontoer, flere risikofaktorer – deriblant den potensielle risikoen for at de blir behandlet som én konto dersom finansinstitusjonen misligholder sine forpliktelser. I tilfelle finansinstitusjonen som Selskapet benytter for å holde klientpengene står i fare for å bli insolvent, skal eventuelle tap dekkes av deg, ikke oss. I tilfelle finansinstitusjonen misligholder sine forpliktelser, skal Kunden ikke kunne kreve oppreisning fra Firmaet. Selskapet er medlem av ‘Investor Compensation Fund’. Du kan lese om dette fondet på nettsiden vår.

En tydelig erklæring på at penger oppbevares hos en tredjepart: Vi har som mål at pengene dine bare skal settes inn i EØS-regulerte finansinstitusjoner som har og bruker regler for kundepenger som ligner våre, og som reguleres av reguleringsmyndigheter med tilsvarende status som våre. Dersom, mot formodning, vi setter inn kundepenger utenfor EØS-området, vil de juridiske og regulatoriske bestemmelsene som gjelder for en slik bank eller person være forskjellige fra de som gjelder på Kypros, og i tilfelle insolvens eller andre tilsvarende behandlinger i forbindelse med nevnte bank eller person, kan pengene dine behandles annerledes enn hva som ville være tilfelle hvis pengene var satt inn på en kypriotisk bankkonto.