Oświadczenie UFX dot. ryzyka

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe (CFD), będące produktami wykorzystującymi dźwignię finansową, niesie ze sobą wysokie ryzyko i może doprowadzić do utraty całego kapitału. Z tego powodu kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestorzy powinni inwestować tylko tyle, ile są gotowi stracić. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych trzeba uświadomić sobie ryzyko z nimi związane, wziąć pod uwagę własne doświadczenie i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. Spółka ze swej strony nie oferuje żadnych porad inwestycyjnych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że korzysta z naszych serwisów na własne ryzyko. Oprócz niniejszego oświadczenia dot. wyłączenia ryzyka należy zapoznać się z Regulaminem. Należy również pamiętać, że oświadczenie nie obejmuje wszystkich ryzyk i aspektów, które mogą być związane z inwestowaniem w kontrakty CFD. W związku z tym, decyzja powinna być oparta na wiedzy i dostępnych informacjach. Należy wziąć pod uwagę co najmniej następujące kwestie:

Bez ograniczania powyższego, usługi finansowe oferowane w serwisie są przeznaczone tylko dla inwestorów, którzy są w stanie podjąć ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych środków oraz którzy mają świadomość ryzyka związanego z nabywaniem kontraktów finansowych i mają doświadczenie w podejmowaniu takiego ryzyka. Maksymalna strata, którą inwestor może ponieść, to kwota wpłacona przez niego na rzecz Spółki wraz z opłatami za “rollover” (jeśli dotyczą rachunku danego typu) za wszystkie transakcje.

Ceny walut cechują się znaczną zmiennością i są bardzo trudne do przewidzenia. Z powodu takiej zmienności, oprócz spreadu dodawanego przez naszych dostawców płynności do wszystkich obliczeń i cen ofertowych, żadnego nabytego kontraktu finansowego lub innej usługi oferowanej w naszych serwisach nie można uważać za bezpieczne.

Obliczenia ceny do zapłaty (lub kwoty do wypłaty) za kontrakty finansowe nabywane lub sprzedawane w naszych serwisach są podawane przez naszych dostawców płynności i opierają się na dostępnych informacjach rynkowych oraz złożonych obliczeniach arytmetycznych uwzględniających najlepsze szacunki cen rynkowych, oczekiwane poziomy stóp procentowych, dorozumiane zmienności i inne warunki rynkowe. Wartość kontraktów finansowych może wzrosnąć lub zmaleć, zależnie od warunków rynkowych. Stopień wzrostu lub spadku może wzmocnić stosowanie dźwigni finansowej, w wyniku czego stosunkowo niewielka zmiana cen rynkowych może prowadzić do proporcjonalnie dużo większej zmiany wartości pozycji.

Ryzyko naliczenia opłaty za “rollover”: Wysokość obrotów ma wpływ na wysokość opłaty za przeniesienie. Im większy obrót, tym większa opłata. Inwestorzy z pozycjami overnight mogą dodać koszt przenoszenia pozycji do kosztów inwestowania oraz zwiększyć wartość zobowiązań w przypadku osiągnięcia zysku na przeniesieniu pozycji.

Z uwzględnieniem warunków rynkowych, zlecenia typu Stop Loss powinny być realizowane po kursie wybranym przez inwestora, kiedy to kwota jest obliczana automatycznie, albo przy kwocie straty wybranej przez inwestora, kiedy to kurs jest obliczany w analogiczny sposób. Transakcja tego typu zostanie zrealizowana z chwilą, gdy na elektronicznej platformie inwestycyjnej zostanie znaleziony odpowiedni („docelowy”) kurs, który, z uwzględnieniem naszego spreadu, jest identyczny ze zleceniem złożonym przez inwestora lub daje kwotę straty przez niego zadeklarowaną. W przypadku braku dostępności informacji rynkowych lub w nietypowych warunkach rynkowych, gdy nasi dostawcy płynności nie podadzą nam ceny, przy zleceniu może pojawić się komunikat o błędzie i może zostać ono anulowane.

Ryzyko związane z płynnością: Ryzyko związane z płynnością może mieć wpływ na możliwość inwestowania. Niektóre instrumenty finansowe mogą nie mieć natychmiastowej i pełnej płynności. Na przykład w przypadku mniejszego popytu klient może nie mieć możliwości ich sprzedaży lub prostego uzyskania informacji o ich wartości albo o zakresie powiązanych ryzyk.

Ceny kontraktów finansowych (lub kwoty płatności) oferowane na elektronicznej platformie inwestycyjnej mogą znacznie się różnić od cen dostępnych na rynkach pierwotnych, na których takie kontrakty są w obrocie. Każdy kontrakt finansowy nabyty przez inwestora za pośrednictwem naszych serwisów stanowi indywidualną Umowę między nim i jednym z naszych dostawców płynności, zatem nie podlega przeniesieniu, zbyciu ani cesji na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Firma nie dostarcza przestrzeni rynkowej pomiędzy inwestorami.

W odniesieniu do rynku forex termin „poślizg” dotyczy różnicy między oczekiwaną i faktyczną ceną realizacji inwestycji.

Jeśli cena realizacji jest lepsza niż żądana przez Klienta, nazywa się to „poślizgiem dodatnim”. Jeśli cena realizacji jest niższa niż żądana przez Klienta, nazywa się to „poślizgiem ujemnym”.

Należy pamiętać, że „poślizg cenowy” jest standardową praktyką oraz cechą charakterystyczną rynków forex, na których obowiązują zasady*, takie jak brak płynności oraz zmienność, spowodowane publikacją wiadomości gospodarczych, wydarzeniami gospodarczymi i otwarciami rynków. Oznacza to, że nie możemy zagwarantować możliwości inwestowania zgodnie z wiadomościami gospodarczymi.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w niestandardowych warunkach rynkowych cena realizacji inwestycji może istotnie odbiegać od wnioskowanej ceny. Przykłady takich sytuacji:

a) Podczas otwierania rynku,

b) W trakcie informowania o ważnych wydarzeniach gospodarczych,

c) W okresach o wysokiej zmienności, w których cena istotnie zmienia się w górę lub w dół względem deklarowanej,

d) W czasie szybkiej zmiany cen, gdy cena wzrośnie lub spadnie podczas jednej sesji inwestycyjnej w takim stopniu, że, zgodnie z zasadami danej wymiany, inwestycja zostanie zawieszona lub ograniczona, albo w czasie uruchamiania danej sesji.

e) Przy zbyt małej płynności na rynku w celu realizacji określonych obrotów po deklarowanej cenie.

*Uwaga: niniejsza lista nie jest pełna.

Możemy udostępniać inwestorom szeroką gamę informacji finansowych, generowanych wewnętrznie lub uzyskiwanych od agentów, dostawców bądź partnerów. Obejmuje to między innymi dane o rynkach finansowych, oferty cenowe, sygnały inwestycyjne, aktualności, opinie analityków oraz raporty, wykresy i dane analityczne. Informacje rynkowe udostępniane w naszych serwisach nie stanowią porad inwestycyjnych. Nie deklarujemy trafności takich informacji rynkowych ani ich nie zatwierdzamy. Udostępniamy je klientom jako usługę wyłącznie dla ich wygody. Firma UFX ani jej dostawcy zewnętrzni nie gwarantują dokładności, terminowości, kompletności lub prawidłowego sekwencjonowania informacji rynkowych, czy też uzyskania określonych wyników w rezultacie korzystania z nich czy polegania na nich. Informacje rynkowe mogą szybko stracić wiarygodność z wielu powodów, np. z powodu zmiany warunków rynkowych lub sytuacji gospodarczej. Firma UFX ani jej dostawcy zewnętrzni nie mają obowiązku aktualizowania żadnych informacji lub opinii zawartych w informacjach rynkowych. Możemy przerwać ich udostępnianie w dowolnej chwili bez powiadomienia.

Inwestor przyjmuje do wiadomości fakt, że firma UFX ani jej dostawcy zewnętrzni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zakończenie, przerwanie bądź wstrzymanie dostarczania jakichkolwiek informacji rynkowych ani za ich niedokładność. Klientowi zabrania się „głębokiego linkowania” informacji rynkowych, ich redystrybucji, ułatwiania redystrybucji oraz udostępniania jakimkolwiek osobom nieupoważnionym przez nas do ich otrzymywania.

Zgodnie z wytycznymi prawnymi, przestrzegamy rygorystycznych regulacji dotyczących obsługi środków finansowych klientów. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj .

Ryzyko ze strony kontrahenta: To ryzyko, że kontrahent ogłosi niewypłacalność i nie będzie mógł zrealizować zobowiązań finansowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma przechowuje środki Klienta na rachunku oddzielnym od innych Klientów oraz od pieniędzy Firmy. Może to jednak nie zagwarantować pełnej ochrony.

Wszelkie środki przechowywane w imieniu naszych Klientów będą trzymane na jednym lub wielu oddzielnych rachunkach w ramach instytucji działającej na lub poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), oddzielnie od środków Spółki. Środki Klienta zostaną połączone ze środkami należącymi do innych Klientów („Rachunek zbiorczy”). Roszczenie Klienta może dotyczyć wyłącznie Środków Klienta na Rachunku zbiorczym. Zasadniczo rachunki prowadzone w instytucjach finansowych, w tym rachunki zbiorcze, są narażone na różnego rodzaju ryzyko, w tym potencjalne ryzyko bycia potraktowanymi jako jeden (1) rachunek w przypadku niewypłacalności takiej instytucji. W przypadku gdy wypłacalność instytucji, z której usług korzysta Spółka w celu przechowywania środków Klienta, jest częściowo lub całkowicie zagrożona, wszelkie straty ponosi Klient, a nie Spółka. W przypadku niewypłacalności takiej instytucji Klient nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Spółki. Spółka jest członkiem „Funduszu rekompensat dla inwestorów”; przejdź do sekcji „Fundusz rekompensat dla inwestorów” na naszej stronie internetowej, aby uzyskać więcej informacji.

Ważne oświadczenie o przechowywaniu środków przy udziale podmiotu zewnętrznego: Dążymy do tego, by pieniądze klientów były przechowywane wyłącznie w instytucjach finansowych regulowanych przez prawo EOG, o podobnych zasadach postępowania ze środkami jak te, które obowiązujące u nas, i nadzorowanych przez urzędy podobne do tych, które nas nadzorują. W mało prawdopodobnej sytuacji, w której środki Klienta będą przechowywane poza EOG, a przepisy dotyczące takiego banku czy osoby będą różnić się od przepisów cypryjskich, w przypadku postępowania upadłościowego lub podobnego w stosunku do takiego banku lub osoby, środki Klienta będą traktowane inaczej niż wówczas, gdyby były utrzymywane na rachunku w banku cypryjskim.