UFX riskvarning

RISKVARNING: CFD:er är produkter med hävstång som innebär en hög risknivå och som kan resultera i förlust av hela ditt kapital och är därför inte lämpliga för alla investerare. Du bör inte riskera mer än du är beredd att förlora. Se till att förstår riskerna innan du beslutar dig för att handla, ta med dina erfarenheter i beräkningen och sök oberoende rådgivning vid behov. Vi ger absolut inte investeringsråd.

Du samtycker till att använda denna webbplats på egen risk. Riskvarningen bör läsas tillsammans med våra villkor och regler, och det bör noteras att det är omöjligt för denna friskrivning att ta upp alla risker och aspekter som CFD-handel innebär. Därför måste du se till att du fattar välgrundade och välinformerade beslut, men som ett minimum bör du ta följande i beaktande:

Utan att begränsa det redan nämnda är de finansiella tjänsterna på webbplatsen endast lämpliga för handlare som har möjlighet att tåla förlust av alla pengar de investerar, och som förstår riskerna och har erfarenhet av att ta risker i förvärvet och handel med finansiella kontrakt. Den maximala förlusten som kan drabba en handlare är den summa pengar som han/hon betalat till företaget, inklusive rollover-avgifter (om tillämpligt för kontotypen) för alla affärer.

Internationella valutapriser är mycket volatila och är mycket svåra att förutsäga. På grund av en sådan volatilitet och förutom den spread som vår(a) likviditetsgarant(er) lägger till alla kalkyler och offerter, får inget finansiell kontrakt som köpts, eller annan tjänst som erbjuds på vår(a) webbplats(er) betraktas som säker handel.

Beräkningen av det pris som skall betalas (eller utbetalning som ska tas emot) för finansiella kontrakt som handlas på vår(a) webbplats(er) vid tidpunkten då finansiella avtal köps eller säljs, ges till oss av vår(a) likviditetsgarant(er) och är baserad på tillgängligheten av marknadsinformation och en komplicerad aritmetisk beräkning som härrör från uppskattningar av marknadspriser, den förväntade räntenivån, volatilitet och andra marknadsförhållanden. Värdet på dina finansiella kontrakt kan öka eller minska baserat på marknadsvillkor och kan förstärkas på grund hävstång vilket innebär att en relativt liten marknadsrörelse kan leda till en proportionellt mycket större rörelse i värdet på din position.

Rollover-risk: Handelsvolymerna påverkar rollover-avgiftens storlek; ju större handelsvolym, desto större rollover-avgift. För handlare som innehar positioner över natten kan rollover antingen debiteras eller krediteras ditt konto beroende på om du förlorar eller tjänar på denna rollover.

Beroende på marknadsvillkoren ska Stop Loss-order verkställas antingen till den exakta växelkurs som valts av kunden, i vilket fall beloppet beräknas automatiskt, eller till det exakta förlustbeloppet som kunden valt, i vilket fall växelkursen uträknas därefter. En sådan transaktion måste verkställas så snart som den indikativa växelkursen som visas på den elektroniska handelsplattform, inklusive vår spread, är antingen identisk med den order som ges av dig, eller visar ett identiskt förlustbelopp som deklarerats av dig. Om ingen marknadsinformation är tillgänglig eller när vår(a) likviditetsgarant(er) inte överför en kurs till oss eller under onormala marknadsförhållanden, kan felmeddelande ges och ordern avbrytas.

Likviditetsrisk: Likviditetsrisk kan påverka din förmåga att handla. Vissa finansiella instrument kanske inte blir likvida direkt, till exempel till följd av minskad efterfrågan, och kunden kanske inte kan sälja dem eller lätt få tag på information om värdet på dessa finansiella instrument eller omfattningen av riskerna förknippade med dem.

Priserna på de finansiella kontrakten (eller utbetalningsbeloppen) som erbjuds på den elektroniska handelsplattformen kan skilja sig avsevärt från priserna som är tillgängliga på de primära marknaderna där sådana kontrakt handlas. Varje finansiellt kontrakt som öppnas av en kund via denna webbplats är ett individuellt avtal mellan kunden och företaget, och kan inte överlåtas, förhandlas eller hänföras till eller med någon tredje part. Företaget tillhandahåller inte en marknad bland eller mellan handlare.

Inom Forex avser termen “slippage” skillnaden mellan det förväntade priset på en handelstransaktion och det pris som handeln faktiskt utförs till.

Om priset vid utförandet är bättre än det pris som begärs av kunden kallas detta “positiv slippage”. Och motsatt, om priset vid utförandet är sämre än det pris som begärs av kunden kallas detta “negativ slippage”.

Observera att “slippage” är normal marknadspraxis och ett vanligt inslag i valutamarknaderna under omständigheter* som likviditet och volatilitet på grund av nyhetsmeddelanden, ekonomiska händelser och marknadsöppningar. Därför kan handel som grundar sig på nyheter inte garanteras.

Det bör noteras att priset till vilket en affär utförs kan variera kraftigt från ursprungligt begärt pris under onormala marknadsförhållanden. Detta kan inträffa, till exempel vid följande fall:

a) Under marknadens öppettider,
b) Under nyhetstider,
c) Under volatila perioder där priserna kan röra sig kraftigt uppåt eller nedåt och bort från deklarerat pris,
d) Där det finns snabba prisrörelser, om priset stiger eller faller i sådan grad under en handelssession att handeln stannar upp eller begränsas enligt reglerna för relevant växling,
e) Om det inte finns tillräcklig likviditet för att utföra den specifika volymen till det angivna priset

*Observera att detta är inte en uttömmande lista.

Vi kan förse dig med ett brett utbud av finansiell information som genereras internt eller erhålls från agenter, leverantörer eller samarbetspartners. Informationen inkluderar, men är inte begränsadtill, finansiell marknadsdata, kurser, nyheter, analytikers åsikter och forskningsrapporter, diagram eller data. Marknadsinformation som tillhandahålls på vår(a) webbplats(er) är inte avsedd som investeringsråd. UFX varken stödjer eller godkänner marknadsinformationen, och vi gör den tillgänglig för dig endast som en service för din egen bekvämlighet. UFX och dess tredjepartsleverantörer garanterar inte riktigheten, aktualiteten, fullständigheten eller korrekt sekvensering av marknadsinformationen. Vi garanterar inte heller några resultat från din användning eller tillit till denna marknadsinformation. Marknadsinformation kan snabbt bli otillförlitlig av olika skäl såsom förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Varken UFX eller tredjepartsleverantörerna är skyldiga att uppdatera någon information eller åsikter som ingår i någon marknadsinformation, och vi kan upphöra att erbjuda marknadsinformation när som helst utan föregående meddelande.

Du samtycker till att varken UFX eller tredjepartsleverantörerna är ansvariga på något sätt för uppsägning, avbrott, försening eller felaktighet av någon marknadsinformation. Du ska inte “djuplänka”, vidaredistribuera eller underlätta vidarebefordring av marknadsinformation, inte heller ska du ge åtkomst till marknadsinformation till någon som inte är godkänd av oss att ta emot marknadsinformation.

I enlighet med föreskrivna riktlinjer, följer vi strikta regler i hanteringen av kundernas pengar. Klicka här för att läsa mer.

Motpartsrisk: Risken att din motpart går i konkurs och är oförmögen att uppfylla sina finansiella åtaganden. Företaget innehar kundens pengar på ett konto som är separerat från andra kunders och företagets pengar, i enlighet med gällande regelverk, men detta ger nödvändigtvis inte fullständigt skydd.

Försäkran att pengar förvaras hos tredje part: Vi strävar efter att enbart hålla dina pengar inom EES reglerade finansinstitut, som anställer och har liknande regler för klientmedel som våra, och som övervakas av tillsynsmyndigheter med samma status som våra. Om vi mot förmodan skulle hålla klientmedel utanför EES rättsliga regelverk skiljer sig de gällande reglerna för banker eller personer från reglerna på Cypern. I sådant fall kan dina pengar behandlas annorlunda i jämförelse med den behandling som skulle gälla om pengarna hölls i en bank med ett konto på Cypern i händelse av insolvens eller andra liknande förfaranden i förhållande till den banken eller personen.

Kryptovalutor: Företaget kan erbjuda CFD:er med kryptovalutor som en underliggande tillgång. Kunder som handlar med dessa kryptovalutabaserade CFD:er bör vara medvetna om att dessa tillgångar handlas på oreglerade digitala börser och anses inte vara finansiella instrument under MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive).

Det finns inget specifikt EU-regelverk som styr dessa produkter eftersom de faller utanför tillämpningsområdet för MiFID-reglerad verksamhet. Prisflöden kan ändras enligt den relevanta digitala valutaplattformens gottfinnande när som helst utan föregående meddelande och kan leda till högre prisvolatilitet än andra MiFID-erkända finansiella instrument. Du bekräftar därmed att du är utsatt för högre risk gällande kapitalförlust när du handlar med kryptovaluta i CFD:er.

Prisförändringar och hög volatilitet kan leda till avbrott i handel på valutaplattformar eller ett avbrott i priset och marknadsdataflöden. Detta kan få en negativ inverkan på dina öppna positioner. Om och när handeln återupptas, accepterar du att dina öppna handelspositioner kommer att prissättas till det senaste priset som vi mottagit från en digital valutaplattform och det kan ha uppstått ett prisgap vilket kan påverka värdet på dina CFD-positioner negativt eller positivt. Om handeln inte återupptas kan din order löpa ut utan att ha fått ett nytt pris. Det kan medföra betydande vinster eller förluster för dig.

Du är införstådd med att kryptovalutabaserade CFD:er är komplexa och medför en hög risk såväl som hög volatilitet som kan leda till betydande förluster. Handel med kryptovalutabaserade CFD:er kanske inte är lämplig för investerare som saknar nödvändig kunskap och expertis inom denna specifika produkt. Därför bör du alltid vara fullt medveten om och införstådd med de specifika egenskaperna och riskerna kopplade till virtuella valutor innan du börjar handla med dem.

Kryptovalutor som inte är ett MiFID-instrument, ger dig inget skydd under Ersättningsfonden för investerare.

Om du har några klagomål eller tvister angående kryptovalutabaserade CFD:er kan du inte att kunna skicka in dem till Cyperns finansiella ombudsman.

Rollover-avgiften för kryptovalutans avgifter kan vara upp till 0,5 %.

Hävstångsgränsen är upp till 1:5 för handel med kryptovalutabaserade CFD:er.

Genom att handla kryptovalutor godkänner du att bolaget efter eget gottfinnande kan hänföra dig till gruppen ”Alpha Traders”. Se avsnittet 24.8 för mer information om Alpha Group.

En Stop Loss-order och Take Profit-order ska läggas automatiskt med alla marknadsorder. Automatiska Stop Loss- och Take Profit-order ställs som standard in till det ursprungliga marginalkravet för affären som användes för att öppna marknadsordern.

Den förinställda Stop Loss- och Take Profit-ordern kan ändras av kunden endast till ett värde som är mindre än det ursprungliga beloppet.

Till exempel: Om det ursprungliga marginalkravet för en affär var 100 dollar, blir Stop Loss och Take Profit automatiskt 100 dollar eller ett marknadspris som motsvarar detta belopp. Du kan sedan ändra Stop Loss och Take Profit, men du kan inte riskera mer än det ursprungliga marginalkravet. Således är en Stop Loss eller Take Profit på 50 dollar möjlig, men inte en Stop Loss eller Take Profit på 150 dollar.

Denna mekanism gäller endast kryptovalutor.