Khoảng chênh lệch Có sẵn

Vui lòng lưu ý:

  • Đối với mức chênh lệch tùy chỉnh, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.
  • Một số loại tiền tệ và hàng hóa có thể không có sẵn ở một số vùng.
  • Mặc dù không phổ biến, các khoảng chênh lệch có thể thay đổi trong các điều kiện giao dịch khắc nghiệt hoặc trong những giờ không có hoạt động giao dịch. Nếu bạn cố gắng giao dịch theo các điều kiện này, các khoảng chênh lệch liên quan sẽ được hiển thị cho bạn.