• Giao dịch sẽ bị hủy nếu mở trong 2 ngày trước ngày giao dịch không hưởng cổ tức.