Hợp đồng Tương lai & Thời hạn Tài sản

Hợp đồng Tương lai là thỏa thuận đã xác định trước cho việc mua và bán tài sản trong các khoảng thời gian được gia hạn. Phần lớn Hợp đồng tương lai có thể kéo dài đến 90 ngày.

Vui lòng lưu ý:

  • Giá giao dịch trên Hợp đồng Tương lai thay đổi liên tục trong giờ giao dịch, và phụ thuộc vào thị trường.
  • Thời hạn Hợp đồng: Tất cả các giao dịch sẽ tự động đóng lại lúc 20:00 GMT vào ngày hết hạn, bất kể lỗ hay lãi.
  • Giao dịch sẽ bị hủy nếu mở trong 2 ngày trước ngày giao dịch không hưởng cổ tức.